Våra

Policys

Sammanfattningsvis har Konsultera flera policys på plats för att säkerställa högsta möjliga standard för etik, rekrytering, arbetshälsa och säkerhet, jämställdhet och miljö. Dessa policys har som mål att garantera att Konsulteras anställda arbetar i en säker, hälsosam och rättvis arbetsmiljö, samtidigt som de följer höga etiska standarder och strävar efter att minimera sin påverkan på miljön.

  Kvalitetspolicy

  Konsultera kommer att säkerställa kvaliteten på sina tjänster genom att följa de lagar och regler som gäller, samt genom att följa branschstandards och andra tillämpliga krav. Vi kommer att utföra regelbundna interna granskningar och förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem för att säkerställa att vi uppfyller våra kvalitetsmål. Vi kommer att involvera våra kunder i utvärderingen av vår tjänstekvalitet genom regelbundna kundundersökningar och förbättringar baserade på kundfeedback. Vi kommer också att samarbeta med våra leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa kvaliteten på deras tjänster och produkter. Konsultera kommer fortlöpande utbilda vår personal för att säkerställa att de har kompetensen och kunskapen som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt och kvalitativt sätt. Vi är övertygade om att genom att följa denna kvalitetspolicy kommer vi att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till våra kunder och bidra till ett hållbart samhälle.

  Arbetsmiljöpolicy

  Vi ska se till att alla våra medarbetare har tillgång till relevant och uppdaterad information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt. Vi följer alla relevanta lagar och förordningar för att säkerställa en god arbetsmiljö och vi ska också följa branschspecifika regler och riktlinjer för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och andra som kan påverkas av vår verksamhet. Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna och respekterade och där diskriminering inte accepteras. Vi är också engagerade i att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare kan utvecklas och växa professionellt. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö är avgörande för vår företags framgång och därför är det viktigt att vi alla är medvetna om våra ansvar och agerar för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

  Miljöpolicy

  Miljöpolicy för konsultera beskriver företagets mål och principer för att skydda miljön och arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Målet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur, medarbetare har kompetens att leda och bidra i miljöarbetet och det finns en öppen dialog med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Policyn gäller hela konsulterakoncernen och dess leverantörer och är en del av företagets ledningssystem.

  Mångfald och likabehandling

  Alla medarbetare ska känna sig välkomna och respekterade oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi förbjuder all form av diskriminering, trakasserier eller annat kränkande beteende på våra arbetsplatser. Vi vidtar åtgärder för att motverka dessa problem och har en tydlig policy för att hantera eventuella klagomål eller rapporter om kränkande beteende. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla kan utvecklas och prestera på sina egna villkor.

  Integritetspolicy

  Vi värnar om din integritet
  Konsultera skyddar din integritet och behandlar all information om dig på ett säkert och lagligt sätt.
  Mer information om detta finns i företagets integritetspolicy.

  Det företag som är ansvarigt för behandlingen av din personuppgift beror på vilket avtal du har med Konsultera som gäller för dig. Konsultera i Sverige AB (org.nr 559039–8599) och Konsultera i Västerbotten AB (org.nr 559208–1102) är de bolag som nämns när det gäller ”Konsultera” i integritetspolicyn. I vissa fall har bolagen gemensamt ansvar för behandlingen av personuppgifter.

  1. Varför behandlar Konsultera dina personuppgifter
  Konsultera behandlar din personuppgift för att uppfylla sina affärsmässiga och juridiska skyldigheter, till exempel för att administrera ditt avtal, erbjuda och leverera tjänster och produkter, hantera och utreda eventuella klagomål och påståenden, samt för att följa gällande lagar och bestämmelser. Uppgifterna kan även användas för att förbättra Konsulteras produkter och tjänster och för att genomföra marknadsföring och förbättra kundupplevelsen.

  1.1.1 Konsultera behandlar din personuppgift när du köper en tjänst från oss.
  Denna behandling är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig och för att tillgodose de rättsliga krav som Konsultera är skyldiga att uppfylla. Personuppgifterna kan innefatta information såsom identitetsuppgifter, personnummer, information om tjänst och fastighetsinformation. Behandlingen av personnumret är nödvändigt för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter.

  1.1.2 Kreditupplysningar
  Konsultera kan ibland göra en kreditupplysning innan de ingår ett avtal med dig. Behandlingen av dina personuppgifter för denna kreditupplysning är nödvändig för att Konsultera ska kunna avgöra om det är möjligt att ingå ett avtal med dig. Konsultera sparar inte kreditupplysningen, utan antecknar bara om det är möjligt att fullfölja affären. Konsultera har ingen påverkan på informationen som är registrerad hos kreditupplysningsföretaget och för frågor om innehållet, ber vi dig att kontakta kreditupplysningsföretaget. Information om vilket företag som tog kreditupplysningen finns på den kopia du har fått.

  1.1.3 Skadereglering och reklamationshantering
  Konsultera behandlar dina personuppgifter för att fullgöra försäkringsavtalet, för att försvara och framställa rättsliga anspråk samt för att hantera skadeärenden. De personuppgifter som kan behandlas inkluderar namn, kontaktuppgifter, identitetsuppgifter inklusive personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- eller ljudmaterial samt kommunikation med Konsultera. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att säkerställa att rätt person gör skadeanmälan.

  1.1.4 För dig som uppger hälsoinformation vid din kontakt med oss
  Konsultera kan behandla information om din hälsa, som allergier, när du beställer en sanering eller rapporterar en skada. Denna information behandlas endast om du väljer att lämna den och används ibland som underlag vid exempelvis vidare ärendehantering.

  1.1.5 För dig som vill ha mer information om våra tjänster
  Genom att fylla i formuläret på Konsultera webbplats samtycker jag till att Konsultera får behandla mina personuppgifter för att kunna ge mig information om Konsulteras tjänster och produkter samt statistik. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att kontakta Konsultera kundservice och mina personuppgifter kommer att raderas för detta ändamål. Annars kommer informationen att gallras efter två år från insamlingstiden.

  1.1.6 För dig som har kontakt med oss i sociala medier, t.ex. via Instagram
  Konsultera behandlar personuppgifter för att besvara dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt på sociala medier, som Instagram. Konsultera behandlar endast den information du har lämnat. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kommunicera med dig på de sociala medier vi använder. Vi ber dig vara försiktig när du lämnar information som kan uppfattas som känslig eller information som du inte vill ska vara allmänt tillgänglig. Använd istället något av våra kontaktformulär som du hittar på vår webbplats. Länk ___________

  1.1.7 För dig som söker anställning hos oss
  Om du söker anställning hos oss, och har skickat en jobbansökan till Konsultera, så behandlar vi din personliga information för att kunna hantera din ansökan. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja ett eventuellt anställningsavtal, samt för vårt berättigade intresse att kunna tillsätta en aktuell tjänst. De personliga uppgifter som kan behandlas är ditt namn, kontaktuppgifter, adress, CV, eventuella personliga uppgifter som du anger i en så kallad personligt brev samt referenser. Du måste själv informera dina referenser om att deras namn och telefonnummer finns registrerade hos Konsultera för syftet att du sökt en anställning hos oss.

  1.1.8 För dig som besöker ett Konsultera-kontor
  Vi behandlar dina personuppgifter för att säkra vår fysiska säkerhet i våra miljöer, normalt genom besöksregistrering i våra lokaler. De personuppgifter som samlas in är namn och kontaktuppgifter samt i vissa fall uppgift om arbetsgivare. Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla fysisk säkerhet på vårt kontor.

  2. Hur samlar Konsultera in personuppgifter?
  Konsultera samlar in personuppgifter på olika sätt, till exempel genom besöksregistrering i kontorsmiljöer, formulär på vår webbplats, eller när du kontaktar oss för att ställa frågor eller söka information. Vi samlar endast in den information som vi behöver för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig och tillhandahålla en god kundvård. Uppgifter som vi inte har behov av eller som vi inte behöver spara kommer att raderas eller anonymiseras så att de inte går att spåra tillbaka till dig.

  2.1 Direkt från dig
  Det kan vara genom registrering på vår webbplats, när du beställer en tjänst, när du besöker vårt kontor, när du kontaktar oss via telefon, e-post eller chatt eller när du deltar i en undersökning eller en tävling. Du är själv ansvarig för att de uppgifter du lämnar är korrekta och aktuella.

  2.2 Komplettering av personuppgifter
  Denna komplettering av personuppgifter kan ske för att vi ska kunna upprätthålla en så korrekt och aktuell information som möjligt om våra kunder.

  2.3 Särskilt för dig som omfattas av en försäkring
  Om du har tecknat en försäkring via ett bolag, t.ex. ditt villa-, fritidshus- eller hemförsäkringsbolag eller en fastighetsmäklare i samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet, kan personuppgifterna såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsbeteckning m.m. överföras från det bolaget till Konsultera. Personnummer används för att säkerställa din identitet.

  3 Delger Konsultera ut personuppgifter till tredjeparter?
  De personuppgifter som samlas in av Konsultera är främst avsedda att användas inom företaget. Men personuppgifter kan i vissa fall delas med andra företag, organisationer eller föreningar som Konsultera samarbetar med. För att säkerställa att dessa företag inte vidarebefordrar personuppgifterna till någon annan part eller att de inte förlorar dem, skapar vi alltid en särskild överenskommelse där vi ställer krav på hur de ska behandla personuppgifterna. Vi använder också regelbundet sekretessavtal för att skydda din information.

  3.1 Till externa IT-leverantörer
  Vi anlitar utomstående företag för drift och löpande underhåll av vår IT-miljö eller gällande e-tjänster Konsultera tillhandahåller på vår webb. När det sker får dessa företag tillgång till de personuppgifter som behandlas i aktuellt system.

  3.2 Till externa rådgivare
  Konsultera kan lämna nödvändig information till externa rådgivare som revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om det är skyldigt enligt lag eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att tillgodose det berättigade intresset av att hantera och bemöta rättsliga krav.

  3.3 I sociala medier, t.ex. Instagram
  Uppgifterna kan också lämnas ut till andra företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla sociala medie-tjänster. Vi tar alltid de nödvändiga stegen för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning.

  3.5 Särskilt för dig som omfattas av en försäkring, är eller ska bli kund
  Vi kan lämna personuppgifter till våra samarbetspartners, t.ex. försäkringsbolag, som behandlar uppgifter i syfte att administrera eller tillhandahålla försäkringstjänster, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som försäkringsgivare. Uppgifterna behandlas endast i den utsträckning som är nödvändigt för det aktuella syftet.

  3.5.1 Till kreditupplysningsföretag
  Din personliga information kan lämnas ut till kreditupplysningsföretag om en kreditkontroll är nödvändig för att ingå ett avtal med dig. Om du har några frågor om innehållet i kreditkontrollen, vänligen kontakta företaget eftersom Konsultera inte har någon påverkan på innehållet.

  3.5.2 Till försäkringsrådgivare
  I vissa situationer kan det bli nödvändigt att dela dina personuppgifter med ett annat försäkringsbolag, eftersom Konsultera har säkerställt sin förpliktelse genom en återförsäkring. Detta grundar sig på Konsulteras legitimerade intresse.

  3.5.3 Till försäkringsbolag för hus, hem eller fritidshus
  Om Konsultera åtagit sig att tillhandahålla personuppgifter till försäkringsbolaget för ditt hus, hem eller fritidshus, kommer de relevanta uppgifterna att lämnas ut till berörda för att uppfylla sitt åtagande gentemot dig. Grunden för detta är Konsultera berättigade intresse.

  3.5.4 Till fastighetsmäklarbolag
  I händelse av en skada som omfattas av ditt försäkringsavtal, kan dina personuppgifter behöva lämnas ut till fastighetsmäklarbolag för att genomföra en värdering av den skadade egendomen. Syftet med detta är att säkerställa att vi kan fullgöra vårt åtagande gentemot dig enligt försäkringsavtalet och göra en så korrekt bedömning som möjligt av skadans omfattning och konsekvenser.

  3.5.5 Till fastighetsbolag
  Om Konsultera åtagit sig att tillhandahålla personuppgifter till din hyresvärd, kommer vi att göra det för att uppfylla vårt åtagande enligt vårt avtal med din hyresvärd. Basen för detta är Konsultera rättmässiga intresse.

  3.5.6 Till hantverkare och liknande
  Dina personuppgifter kan behöva lämnas ut till hantverkare eller andra yrkesgrupper för att utföra en besiktning, bedömning, eller reparation av en skada. Detta är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att uppfylla Konsultera berättigade intresse att erbjuda dig besiktning och skadereparation.

  3.5.7 Till distributörer och leverantörer
  Dina personuppgifter kan komma att delas med externa leverantörer för att säkerställa att produkter och hjälpmedel som beställts från Konsultera levereras till dig. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig vid köp av produkter eller hjälpmedel, och för att undvika att du inte mottar beställda varor.

  3.5.8 Delgivning till Konsultera gällande eventuella klagomål- och skadehantering
  Om du väljer att använda kontakta Konsultera via formulär gällande klagomål- eller annan delgivning kan dina personuppgifter behöva delges till berörda. Berörda parter kan bestå av representanter från Villaägarna, försäkringsbolag och, i vissa fall, fastighetsmäklare, advokat samt sakkunniga från Konsultera AB. Denna delgivning sker för att uppfylla vårt avtal och de rättsliga förpliktelser som vi är skyldiga att upprätthålla.

  3.5.9 Vid lag- eller myndighetskrav
  Lag- och myndighetskrav kan också orsaka att Konsultera måste lämna ut dina personuppgifter. I sådana fall sker utlämnandet endast där vi har en skyldighet enligt tillämplig lag, till exempel för energideklarationer, ansökningar om ROT-avdrag eller hantering av kundklagomål. Denna form av personuppgiftsbehandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

  3.5.10 Till inkasso-företag
  I de fall när en faktura inte betalas kan Konsultera komma att lämna ut din information till ett inkasso-företag. Information som kan lämnas ut inkluderar kommunikation om betalning av din produkt eller tjänst, identitetsinformation inklusive personnummer, kontaktinformation, köpinformation och eventuella order- och leveransinformation. Inkasso-företaget är ansvarigt för hanteringen av personuppgifterna efter utlämnandet. Denna behandling är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig, som inkluderar betalningen för en produkt eller tjänst som du har köpt från oss.

  3.6 Särskilt för dig som är försäkringsförmedlare
  Detta kan inkludera myndigheter såsom Skatteverket, Finansinspektionen och försäkringsbolag. Utlämnandet sker för att uppfylla Konsultera rättsliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter som lämnas ut i samband med detta är begränsade till de som är nödvändiga för att uppfylla de specifika kraven.

  3.7 Säkerhet för personuppgifter
  Konsultera vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust, ändring, röjning och annan obehörig behandling.
  Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten för vår behandling av personuppgifter.
  Vänligen notera att överföring av data via internet inte är helt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för data som överförs till och från våra tjänster. Du är själv ansvarig för att skydda din dator, mobila enheter eller annat utrustning från skadliga program, virus och andra hot.

  3.8 Särskilt för dig som söker anställning hos oss Konsultera
  Konsultera kan komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som vi samarbetar med för arbetstester och i samband med rekryteringsprocessen. Utlämnandet är nödvändigt för att fullgöra den rättsliga förpliktelse som vi har att ingå ett eventuellt anställningsavtal med dig.

  4. Hantering och säkerhet
  Konsultera tar personuppgiftsskydd på största allvar och har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oönskade händelser, t.ex. förlust, missbruk, obehörig åtkomst, publicering, ändring eller förstörelse. Vi övervakar och uppdaterar regelbundet våra säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vid intern överföring av personuppgifter använder vi en säker och krypterad överföring. Vi samarbetar också med våra samarbetspartners och underleverantörer för att säkerställa att de har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
  Vänligen kontakta oss om du har frågor eller oro gällande vår hantering av personuppgifter och säkerheten kring dem.

  5. Hur länge sparar Konsultera mina uppgifter?
  Konsultera kommer att gallra dina personuppgifter när ändamålet för varför de samlades in är uppfyllt. De kommer att sparas så länge det krävs för att administrera de angivna ändamålen eller så länge det är krävt enligt lag, till exempel bokföringslagen. Personuppgifter raderas enligt Konsulteras gallringsrutiner, men de raderas inte om det finns en rättslig grund att behålla dem. Konsultera prövar regelbundet om gallring av vissa personuppgifter kan ske tidigare.

  6. Uppdateringar av integritetspolicy och övriga policys
  Konsultera förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy eller andra förekommande policys när det behövs. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för eventuella uppdateringar. Vid större ändringar eller omfattande språkliga eller redaktionella förändringar kommer du att få tydlig information om vad de innebär för dig. Du kan alltid hitta den senaste och gällande versionen här.
  Publicerad: 2023-02-27

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor som rör oss eller vår verksamhet.

  0770-33 94 00

  Lärlingsgatan 29C, 904 22 Umeå